Privacy en cookie beleid

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Autogrill.

Autogrill hecht het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. Wij raden u dan ook aan deze beleidsverklaring betreffende de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens bij Autogrill te lezen. Deze beleidsverklaring werd vastgelegd op basis van nationale en internationale wetten en standaarden.

Dit document toont aan hoeveel waarde wij hechten aan het beschermen van uw privacy.

1. Premisse

Autogrill België nv (met vennootschapszetel in 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.555.036) en haar filiaal AC Restaurants & Hotels Beheer nv (met vennootschapszetel in 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslei A1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0418.860.846) ("Autogrill" of "Firma" of "wij" of "onze") handelend als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ("verantwoordelijke") informeert u dat uw persoonlijke gegevens met elektronische en niet elektronische hulpmiddelen worden verwerkt, volgens de procedures die verbonden zijn met de doeleinden, vastgelegd in en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming "GDPR") en de nationale privacy wetten, inclusief de vertrouwelijkheids- en veiligheidsprincipes.

2. Doeleinden van de verwerking en gevolgen in geval van weigering om uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Autogrill verzamelt de persoonlijke gegevens die u tijdens aankoopactiviteiten opgeeft, inclusief de details over de aangekochte goederen, en via uw online interacties met Autogrill. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die hierna worden omschreven.

2.1. Doeleinden noodzakelijk om de klantenrelaties te beheren.

Autogrill verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het beheer van de verkoop van Autogrillproducten en de naverkoopdiensten, inclusief het vervullen van de relevante wettelijke verplichtingen en het uitoefenen van recht en in de rechtbank. In functie van de hogervermelde doeleinden is het noodzakelijk de gegevens beschikbaar te maken en elke weigering kan ertoe leiden dat u geen Autogrill producten meer kan aankopen of geen naverkoopdiensten meer kan krijgen.

2.2. Bijkomende doeleinden.

Met uw toestemming verzamelt Autogrill informatie in verband met uw voorkeuren, gewoontes, levensstijl via het gebruik van papieren formulieren en/of elektronische formulieren of online en gebruikt de gegevens voor andere doeleinden zoals marketing, commerciële doeleinden of advertentiedoeleinden, directe verkoop, marktstudies, wereldwijde verkoopondersteuning via email (nieuwsbrieven), telefoon, fax, sms, MMS, chat, instant messaging, sociale netwerken en traditionele briefwisseling, inclusief het verzenden van uitnodigingen voor evenementen. Op ieder ogenblik kan u de gewenste communicatievorm in de hogervermelde lijst aanduiden en kan u ook bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van elke vorm van promotiemateriaal of tegen slechts enkele van deze communicatievormen.

Met uw toestemming (optioneel) kan Autogrill ook gegevens verzamelen zowel over uw voorkeuren, gewoontes, levensstijl als over de details van uw aankopen voor het samenstellen van groepsprofielen en individuele profielen (profilering) en gepersonaliseerde communicatie versturen.

De toestemming voor de marketing en profileringsdoeleinden, zoals hogervermeld, is optioneel en elke weigering zal geen gevolgen hebben voor de producten en diensten die u worden geleverd. De gegevens kunnen door u op het ogenblik van registratie in onze winkels verstrekt worden via papieren en/of elektronische formulieren, verkregen worden tijdens het bezoeken van onze winkels of door interactie met Autogrill Group online diensten (bvb. Website).

3. Wettelijke basis voor de verwerking

Autogrill baseert de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de volgende wettelijke gronden:

  • uw toestemming
  • Autogrill ’s gewettigde interesse om commerciële activiteiten uit te voeren
  • het vervullen van wettelijke verplichtingen
  • het vervullen van de verplichtingen, verbonden aan een contractuele relatie tussen u en Autogrill

4. Meedelen van uw persoonlijke gegevens aan derde partijen.

In overeenstemming met de GDPR en de nationale wetgeving, mogen uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd gebruikt worden om te updaten en vorige gegevens te corrigeren.

Persoonlijke gegevens zijn beschikbaar voor onze naar behoren gemachtigde personeelsleden (bvb CRM, Retail, IT-personeel), op basis van criteria van noodzaak (need criteria) en in de volgende gevallen aan derde partijen meegedeeld: (i) wanneer het meedelen van de persoonlijke gegevens vereist wordt door wet en gepaste verordeningen ten aanzien van gewettigde derde partijen zoals bijvoorbeeld autoriteiten en publieke instellingen voor hun respectievelijke institutionele doeleinden, bv. anti-witwas wetgeving, gerechtelijke autoriteiten; (ii) mededelen van persoonlijke gegevens aan derde partijen in geval van buitengewone transacties (bv. fusies van bedrijven, acquisities, verkoop van bedrijven, enz.)

Uw persoonlijke gegevens zullen ook gedeeld worden met onze serviceproviders, bv. in verband met diensten van technische of organisatorische aard die functioneel zijn voor de hogervermelde doeleinden. Wij stellen aan deze diensten alleen de gegevens beschikbaar die noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren en zij handelen als Gegensverwerkers, op basis van de instructies die ze van Autogrill krijgen.

Autogrill deelt uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen in functie van marketing of profileringsdoeleinden.

5. Overdragen van de persoonlijke gegeven buiten de Europese Unie

Sommige van de Autogrill-bedrijven, die uw persoonlijke gegevens ontvangen, zijn buiten de Europese Unie gevestigd in landen die geen adequaat niveau van persoonlijke gegevensbescherming onder de GDPR-verordening garanderen. Autogrill neemt de noodzakelijke voorzorgen voor een rechtmatige gegevenstransfer (bv. door de implementatie van de Standaard Contractuele Voorschriften, goedgekeurd door de Europese Commissie).

6. Methodes voor de verwerking en de bewaring van gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen en steeds in overeenstemming met de veiligheidsvereisten, vooropgesteld door de gepaste wetgeving. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten contractuele instrumenten met elke onderaannemer (bv. een serviceprovider) of agent zodat de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens gegarandeerd is in overeenstemming met de voorschriften van de toepasbare wetgeving op de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Autogrill slaat uw persoonlijke gegevens slechts op voor de tijd die nodig is om de doeleinden, waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld, te bereiken en aan de toepasbare wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen.

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens, worden de gegevens in verband met uw gemaakte aankopen voor marketing en profileringsdoeleinden voor een periode van 24 maanden opgeslagen, respectievelijk, zullen de gegevens automatisch verwijderd worden of op een permanente en onomkeerbare manier anoniem gemaakt worden.

Bovendien zullen de gegevens verwijderd worden of permanent anoniem gemaakt worden om de hogervermelde doeleinden te bereiken, behalve in het geval dat Autogrill verplicht is de gegevens langer te bewaren om aan wettelijke verplichtingen en voorschriften te voldoen.

7. Uw rechten

U kan de Data Protection Officer op de hogervermelde adressen bereiken om een actuele lijst te verkrijgen van onze externe onderaannemers, de entiteiten waarmee de gegevens worden gedeeld en om op elk ogenblik uw rechten uit te oefenen, waarnaar wordt verwezen in artikel 15 van de GDPR, bv. bevestiging verkrijgen van het bestaan of niet-bestaan van uw gegevens, de inhoud verifiëren, oorsprong, nauwkeurigheid, integratieverzoek, actualisering, rechtzetting, annulering, anonimiteit, aanvragen van gegevensoverdraagbaarheid, gegevensbescherming, verwerkingsbegrenzing en bezwaar tegen verwerking om gegronde redenen, bv. bezwaar tegen marketing activiteiten. U hebt zowel het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken als een klacht in te dienen bij de privacy commissie.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek van een gebruiker aan een website verzonden worden en op het apparaat opgeslagen worden die gebruikt worden om toegang te krijgen tot deze sites. Wanneer gebruikers dezelfde site weer bezoeken, leest de browser de cookies, opgeslagen op het apparaat en stuurt deze informatie weer terug naar de site die deze cookies oorspronkelijk aanmaakte. Ook onze site gebruikt verschillende soorten cookies en andere technologieën voor het lezen en opslaan van informatie op het apparaat van de gebruiker om bijvoorbeeld statistische analyses uit te voeren, de zoekervaring te personaliseren en te vergemakkelijken en, met voorafgaande toestemming van de gebruiker, reclame gebaseerd op uw interesses aan te bieden. Wij gebruiken geen cookies die de mogelijkheid hebben om programma’s te laten lopen of virussen te installeren op uw apparaat, of die nog zullen toelaten een controlemiddel op uw apparaat te installeren.

Onze diensten gebruiken specifiek:

  • Technische cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, inclusief de voorziening van de diensten die worden aangeboden. Dit soort cookies omvat analyses, sessiecookies en functionaliteit, gebruikt door de eigenaar bijvoorbeeld, om in samengevoegde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en op welke manier ze de site bezoeken, uw geprefereerde manier van navigatie op te slaan, zoals taal, of om de gebruiker die naar de site terugkeert, te herkennen.

De hogervermelde cookies kunnen:

  • tijdelijk zijn, wanneer ze bij het beëindigen van de verbinding automatisch verwijderd worden
  • permanent zijn, wanneer ze opgeslagen blijven op de harddisk van de gebruiker, behalve wanneer de gebruiker ze annuleert.

De cookies die door de voorliggende website gebruikt worden zijn uitsluitend eerste-partij cookies, aangezien ze geïnstalleerd en beheerd worden door de sitebeheerder. Op deze website worden geen cookies van derde partijen gebruikt.

De website gebruikt geen profileringscookies.

9. Data ProtectionOffice en/of klachten

Wanneer u vragen hebt over dit Privacy en Cookie beleid or wanneer u uw privacy rechten wil uitoefenen, gelieve dan onze Group Data Protection Officer, met standplaats in Italië te contacteren op het volgende emailadres: dpo@autogrill.net.

Wanneer u vindt dat u niet op de juiste manier geholpen wordt, dan heeft u het recht een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel: 02/274.48.00
Fax: 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

10. Meer technische details over cookies